Modne Ciuszki

Temat: Aspekty prawne ochrony zdrowia psychicznego w Polsce
...medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Ustawa obejmuje również ochroną także osoby, które wskutek choroby lub upośledzenia umysłowego nie są zdolne do zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i nie mają możliwości korzystania z opieki innych osób. Węzłowymi zasadami ustawy są: 1. promocja zdrowia psychicznego oraz 2. szczególna ochrona praw pacjenta.
Źródło: depresja.ws/index.php?showtopic=2423Temat: Pielęgniarstwo psychiatryczne CKPPiP
...potrzeb człowieka warunkuj ących utrzymanie zdrowia psychicznego NIE należą: A. potrzeby narcystyczne, B. potrzeba osiągnięć, C. potrzeba wpływania na swoje życie, D. potrzeba akceptacji siebie i innych. Zadanie 33. Wg Światowej Federacji Ochrony Zdrowia Psychicznego rozwi janie takich zdolności człowieka, które umożliwi ą mu optymalne funkcjonowanie w życiu osobistym, zawodowym, w relacjach z ludźmi to: A. zdrowie psychiczne, B. promocja zdrowia psychicznego, C. wczesna pomoc psychologiczna, D. prewencja II stopnia. Zadanie 34. Zdanie ‟zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym” sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy: A. dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę, B. uznać, że wszystkie środki i metody lecznicze są uprawnione, C. mieć wzgląd na inne dobra osobiste, a nie tylko na cele zdrowotne, D. pominąć niechęć, opór i...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=491


Temat: ciekawostki...
...psychiatrycznych i odwykowych. Z psychoterapii korzystało prawie 75 tys. osób. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do 2020 r. choroby psychiczne staną się jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych w populacji europejskiej. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (World Mental Health Day) po raz pierwszy zorganizowano 10 października 1992 r. Początkowo dzień nie był poświęcony konkretnym problemom, jego celem była promocja zdrowia psychicznego i społeczna edukacja na ten temat. Od 1994 r. Światowe Dni Zdrowia Psychicznego mają swoje tematy przewodnie, określane każdorazowo przez specjalistów Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. ŚCZP to instytucja podległa wojewodzie śląskiemu. Do jej zadań należy m.in. opracowanie danych, przygotowywanie analiz dotyczących zdrowia mieszkańców regionu i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a...
Źródło: forum.egory.pl/viewtopic.php?t=153