Modne Ciuszki

Temat: Podstawy prawa
...kontrola abstrakcyjna - oznacza podjęcie postępowania w oderwaniu od toczącej się sprawy sądowej lub administracyjnej a wiec bez związku z aktualnym stosowaniem - danego aktu normatywnego w praktyce. T.K. podejmuje postępowanie na wniosek uprawnionego podmiotu lub z własnej inicjatywy. Uprawnione podmioty to : 1.Prezydium Sejmu 2.Trybunał Stanu 3.prezes NIK 4.Rada Ministrów lub jej prezes 5.pierwszy prezes Sądu Najwyższego 6. prezes NSA 7.Prokurator Generalny Ponadto w sprawach ich dotyczących z wnioskiem mogą występować organizacje spółdzielcze, związkowe, zawodowe i inne. Z wnioskiem odnoszącym się do aktów normatywnych dotyczących obronności państwa może wystąpić tylko Prezydium Sejmu, Prezydent, Rada Ministrów, Komitet Obrony Kraju . Kontrola konkretna powiązana jest z rozstrzyganiem indywidualnej sprawy przez organ orzekający i...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6963Temat: O urzedniku mozemy wiedziec wiecej
...o dostepie do informacji publicznej. Chodzilo o przepis, ktory ustanowil wyjatek od zasady chroniacej prywatnosc osoby fizycznej i tajemnice przedsiebiorcy. Ustawodawca uznal, ze osoby pelniace funkcje publiczne nie powinny miec takiej ochrony w odniesieniu do informacji zwiazanych z pelnieniem tych funkcji. Watpliwosci co do tego powzial prezes Naczelnego Sadu Administracyjnego, ktory skierowal w tej sprawie wniosek do Trybunalu Konstytucyjnego. Prezes NSA uwaza, ze mozna sie zgodzic na ograniczenie prawa do prywatnosci wobec osob pelniacych funkcje publiczne, bo zadne prawo nie obowiazuje bezwzglednie. Trzeba to jednak czynic zgodnie z konstytucja. Tymczasem ograniczenia prawa do prywatnosci funkcjonariuszy publicznych nie uzasadnia ani koniecznosc wynikajaca z ochrony bezpieczenstwa czy porzadku publicznego, ani potrzeba ochrony srodowiska, zdrowia czy moralnosci publicznej....
Źródło: forum.polityka.org.pl/viewtopic.php?t=2080


Temat: Rozbieżnictwo w orzecznictwie
...podejmie działania w tym zakresie. Przypomnijmy, ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje dwa rodzaje uchwał: indywidualne i abstrakcyjne. Pierwsza to pytania składu orzekającego w konkretnej sprawie. Z kolei uchwała abstrakcyjna nie ma związku z konkretną sprawą. Ma zinterpretować przepisy, które wywołały rozbieżności w orzecznictwie. Wniosek o jej podjęcie oprócz rzecznika może złożyć jeszcze tylko prezes NSA i prokurator generalny. W 2008 roku do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło w sumie siedem wniosków o podjęcie uchwał abstrakcyjnych.
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=237


Temat: Aby czynnie uprawiać strzelectwo sportowe w grupie powszechn
...I instancja – Wojewódzkie Sądy Administracyjne II instancja – NSA NSA sprawuje również nadzór nad działalnością WSA w zakresie orzekania, podejmuje uchwały wyjaśniające zagadnienia praw np. WSA może zwrócić się do NSA (rozstrzygnięcie NSA jest wiążące dla WSA) Ustawa z dnia 25 lipca 2002 roku - prawo o ustroju sądów administracyjnych Sędziów sądów administracyjnych powołuje Prezydent RP na wniosek KRS. Prezes NSA sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów administracyjnych. Wojewódzkie Sądy Administracyjne tworzy się dla jednego lub większej liczby województw. Prezydent RP na wniosek Prezesa NSA w drodze rozporządzenia tworzy i znosi WSA, ustala ich siedzibę, obszar właściwości a także może tworzyć siedzibę sądu i znosić wydziały zamiejscowe tych sądów. WSA dzieli się na wydziały, które...
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=30856


Temat: dostęp do zawodów
...Jarosław Jakubowski W maju 2009 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy może utracić około 10 asesorów. To oznacza bardzo poważne opóźnienia w procesach. http://www.express.bydgos...121223&IdTag=18 .................................................................................................... Rzeczpospolita 27.11.2008. Co dalej z asesorami? Danuta Frey Gdyby się okazało, że nie zdążono z regulacją ustawową, jako prezes NSA będę musiał cofnąć asesorom prawo do orzekania - mówi prof. Janusz Trzciński, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego http://www.rp.pl/artykul/...asesorami_.html .................................................................................................... Rzeczpospolita 05.12.2008. Korporacje przed kolejnym otwarciem Ireneusz Walencik Będzie wiele nowych pozaaplikacyjnych dróg...
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1735


Temat: czy ktoś zdaje w tym roku egzamin na urzędnika?
...jakie musi spełnić dane państwo przed przystąpieniem do strefy Euro ustala: a) Bank Unii Europejskiej b) Parlament UE c) Rada UE d) Układ z Maastricht 23. Instytucją reprezentującą interesy poszczególnych regionów w Unii Europejskiej jest: a) b) Komitet Regionów c) Komitet Regionów i Komisja… ? d) 24.Kto nie może zgłosić skargi do Trybunału Konstytucyjnego a) Prezes Rady Ministrów b) NIK c) RPO d) Prezes NSA 25. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach służby cywilnej jest: a) Szef Służby Cywilnej b) Prezes Rady Ministrów c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji d) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 26. Służba przygotowawcza w służbie cywilnej trwa: a) b) nie dłużej niż 8 miesięcy c) nie dłużej niż 4 miesiące i kończy się nie później niż z upływem 8 miesięcy od...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=421


Temat: Interpretacje podatkowe.
Interpretacje znów przed sądem . Ciągle nie ma pewności, czy podatnik, który dostanie odpowiedź fiskusa dopiero po trzech miesiącach, może zastosować własną wykładnię przepisów. Są wątpliwości, kiedy mija termin jej udzielenia. Nie rozwiała ich nawet uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Problem tzw. milczących interpretacji rozstrzygnie teraz cała Izba Finansowa. W zeszłym tygodniu prezes NSA skierował do niej wniosek o podjęcie uchwały w tej sprawie. Przypomnijmy, że fiskus ma trzy miesiące na rozwiązanie problemów podatnika. Z uchwały siedmiu sędziów NSA z 4 listopada 2008 r. (sygn. I FPS 2/08) wynika, że w tym czasie urzędnicy przygotowujący interpretację muszą ją nie tylko sporządzić i podpisać, ale i dostarczyć wnioskodawcy. Jeśli nie zdążą, obowiązuje stanowisko pytającego i korzysta on z ochrony na...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=156


Temat: Materiały do egzaminu
...jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i miedzy tymi organami a organami administracji rządowej. Sędziów sądów administracyjnych podobnie jak innych sędziów powołuje Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Organami wojewódzkiego sądu administracyjnego są: prezes sądu, zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz kolegium tego sądu. Prezesa powołuje Prezes NSA po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego danego sądu i Kolegium NSA. Zgromadzenie ogólne składa się ze wszystkich sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego. 113. Sady wojskowe. Sądy wojskowe sprawują wymiar sprawiedliwości w silach zbrojnych w sprawach karnych oraz orzekają w innych sprawach, jeżeli zostały one przekazane do ich właściwości. W wypadkach przewidzianych przez ustawy orzekają one w...
Źródło: gw03rzeszow.fora.pl/a/a,5.html


Temat: O potrzebie uniezależnienia władzy sądowniczej
...nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad sądem Osobiście jestem już zniechęcona ciągłym nawoływaniem do zachowywania się „w porządku” w stosunku do osób, które same nie zachowują się w porządku do mnie. Może publiczna dyskusja na ten temat pozwoli, o czym wyżej napisał Seszele, na wskazanie racji, które przemawiają za tym, że nadzór administracyjny nad sądami administracyjnymi sprawuje nie MS, ale Prezes NSA, a które przemawiają również za przekazaniem nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi I Prezesowi Sądu Najwyższego. Gratuluję, jeżeli ktoś dobrnął do końca
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1621


Temat: Interpretacje podatkowe.
...stanu prawnego z 2005 roku, jednak w jej uzasadnieniu NSA wyjaśnił, że interpretacja korzystna dla podatników ma zastosowanie także do przepisów zmienionych od 1 lipca 2007 r... We wniosku Janusz Trzciński wskazuje, że nie wszystkie składy orzekające stosują korzystną dla podatników wykładnię do interpretacji wydawanych na nowych zasadach. Uchwała z ubiegłego roku nie spotkała się z pełną aprobatą ze strony doktryny, dlatego prezes NSA uznał za konieczne podjęcie kolejnej. Tym razem uchwała zostanie podjęta w pełnym składzie Izby Finansowej i będzie miała charakter abstrakcyjny. Pytanie powinno trafić na wokandę pod koniec roku... Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Janusz Trzciński wystąpił o podjęcie uchwały w sprawie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Pełny skład Izby Finansowej odpowie na pytanie, czy niewydanie...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=156


Temat: Jak po KPA??
zaświadczenia wydaje sie: na wniosek i z urzedu tylko na wniosek tylko z urzędu podstawą działania organów admin. państw. są: wytyczne organów wyższego stopnia zasady współż. społ. prawo powsz. obowiąz. sędziego wsa mianuje: Prezydent prezes NSA kolegium sądu administracyjnego pytanie dotyczące wysokości grzywien w post. egzek. ( nie pamiętam odpowiedzi ) organ egzek. przeprowadza egzek. za pomocą środków: wszystkich efektywnie prowadzących do celu wszystkich ale najmniej uciążliwych dla zobowiązanego wyłącznie zawartych w ustawie ktoś pamieta więcej?
Źródło: drugagrupazsp.fora.pl/a/a,555.html


Temat: Organy i sędziowie sądów administracyjnych
Struktura organ sądów admin została określona w ustawie ustrojowej oraz w regulaminie ustalającym szczegółowy tryb wewnętrznego urzędowania sądu. WSA dzieli się na wydziały, które tworzy i znosi Prezes NSA. Wydziałem kieruje prezes lub v-ce prezes sądu wojewódzkiego lub wyznaczony sędzia. W sklad WSA wchodzą : Prezes, V-ce prezes,lub v-ce prezesi sędziowie. Sędziów sądu admin powołuje prezydent RP na wniosek KRS. Na stanowisko sędziego może być powołany ten który spełnia wymogi określone w art. 6 pkt 7 ustawy ustrojowej. ORGANY Organami WSA są : -prezes sądu -zgromadzenie ogolne sędziów WSA -kolegium...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6635


Temat: Zakres skargi kasacyjnej do NSA
...podstawach kasacyjnych?". Sąd musi badać wszystkie zarzuty skargi kasacyjnej NSA uznał, że przytoczenie podstaw kasacyjnych nakłada na sąd obowiązek odniesienia się do wszystkich wymienionych przepisów i zarzutów. – Procedura sądowoadministracyjna powinna gwarantować prawo do zaskarżenia wyroku, a sąd kasacyjny musi odnieść się do wszystkich płaszczyzn tej skargi – mówi sędzia Janusz Trzciński, prezes NSA. W podjętej uchwale NSA miał odpowiedzieć na pytanie, jak składy orzekające NSA mają oceniać spełnienie wymogów formalnych, jakie skargom kasacyjnym stawia ustawa. Z orzecznictwa wynika, że poszczególne izby NSA w różny sposób podchodzą do skarg kasacyjnych. Najbardziej liberalna jest Izba Ogólnoadministracyjna, najbardziej restrykcyjna Izba Finansowa. Zwolennicy rygorystycznego podejścia wskazują, że...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=335


Temat: PRAWO FINANSOWE I POST. ADMIN
...skargi (jest związany tylko granicami sprawy) c. Powołaniem podstawy prawnej 13. Właściwość Sądu I instancji rozpoznają: a. Ośrodki zamiejscowe b. WSA c. Izby NSA 14. Ocena prawna wyrażona w orzeczeniu sądu wiąże: a. Wszystkich obywateli b. Danej sprawie sąd o ten organ, którego działanie ma bezczynność c. Wszystkie organy w podobnych sprawach 15. Organem NSA nie jest: a. Prezes NSA b. Kolegium NSA c. V-ce
Źródło: drugagrupazsp.fora.pl/a/a,642.html